برگه‌ها

تعرفه دندانپزشکی سال 1401

تعرفه دندانپزشکی سال 1401

تعرفه دندانپزشکی سال 1401 در جداول ذیل، به تفکیک جهت استفاده دارندگان بیمه بنیان کارت درج گردیده است. جدول تعرفه خدمات دندانپزشکی را برای آگاهی بیش‌تر، دارندگان بنیان کارت و قطعا" جهت کمک در هزینه‌ها ارائه می‌دهیم. تمام درمان‌هایی که دندانپزشکان ما معتقدند عمدتا" برای حفظ سلامت دهان و دندان ممکن است ضرورت یابد و قابل قبول شرکت بیمه  است، در این جدول ذکر شده است.
enemad-logo