تعرفه کارت تخفیف دندانپزشکی بنیان کارت

حق عضویت اشتراک های طلایی – نقره ای بنیان کارت بصورت گروهی و انفرادی