برگه‌ها

کامپوزیت دندان ارزان 1

کامپوزیت دندان ارزان

کامپوزیت دندان ارزان: باتوجه به گرانی هزینه های دندانپزشکی در حوزه کامپوزیت دندان ارزان این شرکت با همکاری دندانپزشکان خود در سراسر کشور و همچنین تجهیز لوازم مورد نیاز دندانپزشکان طرح خدمات کامپوزیت دندان ارزان را به شرح جدول ذیل در 2 طرح طلایی و نقره ای عرضه نموده که با عضویت در هر یک از طرح های مذکور امکان استفاده و بهره برداری اعضا از خدمات مورد نیاز با حداکثر تخفیف میسر خواهدگردید.
enemad-logo