تعرفه و شرایط طرح خدمات کامپوزیت دندان در مراکز طرف قرارداد بنیان کارت در سال 1401

بنیان کارت در کامپوزیت دندان ارزان بیش از 420 مرکز مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور (به جز استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، گلستان)