تعرفه و شرایط طرح خدمات کامپوزیت دندان ارزان در مراکز طرف قرارداد بنیان کارت در سال ۱۴۰۲

بنیان کارت در کامپوزیت دندان ارزان بیش از ۳۵۰ مرکز مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور