تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰

اطلاع از تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰ در جداول ذیل به تفکیک جهت اسفاده دارندگان بیمه بنیان کارت درج گردیده است.

جدول تعرفه خدمات دندانپزشکی را برای آگاهی بیشتر دارندگان بنیان کارت ارائه می‌دهیم.

تمام درمان‌هایی که دندانپزشکان ما معتقدند برای حفظ سلامت دهان و دندان ممکن است ضرورت یابد و قابل قبول شرکت بیمه  است در این جدول ذکر شده است.

بیمار هیچ گونه هزینه‌ای را خارج از هزینه دوره درمان برای موارد جداگانه پرداخت نمی‌کند.

بیمار با توجه به درمان در نظر گرفته شده صرفاً هزینه برآورد شده برای طرح درمانی را با کسر مبلغ تعهد شده بیمه می‌پردازد و هزینه خارج از برنامه‌ای را پرداخت نمی‌کند،

حتی اگر تعداد دفعات ویزیت از تعداد پیش‌بینی شده بیشتر شود. دوره درمان زمانی اتمام می‌یابد که دندانپزشکان بنیان کارت به سطح قابل قبولی از بهداشت دهان و دندان رسیده باشند.

قابل ذکر است هیچ دندانپزشکی وجود ندارد که ۹۰% تخفیف بدهد, اعضا محترم بیمه بنیان کارت با پرداخت حق عضویت در طرح‌های گروهی و انفرادی عملا تحت پوشش بیمه دندانپزشکی قرار خواهند گرفت.

تعرفه

جدول تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰ بنیان کارت را از جدول زیر ملاحظه بفرمایید.
جهت دسترسی به تعرفه دندانپزشکی روی منو در بالا کلیک کنید.

معاینه و تشخیص | جراحی فک و صورت

تعرفه معاینه و تشخیص
-جراحی فک و صورت
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۷۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
ویزیت۶۵۳۲۶/۵
رادیو گرافی پری اپتیکال۵۰۲۵۵
رادیو گرافی بایت وینک۵۰۲۵۵
کشیدن دندان قدامی۲۱۴۱۰۷۲۱/۴
دندان خلفی۲۷۰۱۳۵۲۷
دندان عقل۳۱۶۱۵۸۳۱/۶
جراحی دندان کایین و عقل نهفته در نسج نرم۵۴۴۲۷۲۵۴/۴
دندان کایین و عقل نهفته در نسج سخت۸۷۶۴۳۸۸۷/۶
تومورهای کوچک داخلی استخوانی۷۳۶۳۶۸۷۳/۶
فرنکتومی۳۸۰۱۹۰۳۸
بازکردن آبسه داخل دهان۱۶۲۸۱۱۶/۲
درمان درای ساکت۱۰۲۵۱۱۰
بیوبسی از بافت نرم۴۲۸۲۱۴۴۲/۸
بیوپسی از بافت سخت۶۴۶۳۲۳۶۴/۶
بخیه۹۶۴۸۹/۶

پرکردن دندان

تعرفه پرکردن دندان – ترمیم دندانتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۷۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
ترمیم آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ)۴۱۲۲۰۶۴۱
پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ)۴۹۶۲۴۸۴۹/۶
آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ)۵۴۰۲۷۰۵۴
بیلد آپ با آمالگام (بازسازی کامل دندان)۶۱۲۳۰۶۶۱/۲
ترمیم با کامپوزیت یک سطحی (همرنگ)۴۶۶۲۳۳۴۶/۶
کامپوزیت دو سطحی (همرنگ)۵۳۴۲۶۷۵۳/۴
پرکردن با کامپوزیت سه سطحی (همرنگ)۵۸۶۲۹۳۵۸/۶
بیلد آپ با کامپوزیت {بازسازی کامل دندان)۶۴۴۳۲۲۶۴/۴
کامپوزیت لامینت ونیر
(زیبایی دندان)
۱۰۰۰۵۰۰۱۰۰
پین داخل عاج کانال هر عدد۸۸۴۴۸/۸
اسپیلنت کامپوزیت هر دندان۱۶۶۸۳۴۶/۶
کف بندی۶۰۳۰۶
کاشت نگین ساده۴۰۰۲۰۰———
بلیچینگ هر فک۱۵۰۰۷۵۰۱۵۰

جراحی لثه | پریو

تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۷۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
جرمگیری کامل دو فک (بزرگسلان)۳۴۴۱۷۲۳۴
بروساژ هر فک۴۰۲۰۴
افزایش طول تاج همراه قلب۵۸۴۲۹۲۵۸/۴
همی سکشن و قطع ریشه۶۰۴۳۰۲۶۰
دسیتال وچ۴۰۰۲۰۰۴۰
پیوند لثه یک دندان۹۱۲۴۵۶۹۱

عصب کشی دندان

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۷۰%) تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی)۲۲۰۱۱۰۲۲
عصب کشی یک کانال۵۶۴۲۸۲۵۶
عصب کشی دو کانال۸۴۴۴۲۲۸۴
عصب کشی سه کانال۱۱۸۴۵۹۲۱۱۸
عصب کشی چهار کانال۱۳۴۲۶۷۱۱۳۴
درمان مجدد یک کانال۶۵۲۳۲۶۶۵/۲
درمان مجدد دو کانال۹۸۴۴۹۲۹۸/۴
درمان مجدد سه کانال۱۴۰۸۷۰۴۱۴۰/۸
درمان مجدد چهار کانال۱۶۱۶۸۰۸۱۶۱
اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دایمی۹۰۶۴۵۳۹۰/۶
اپکسوژنزیس هر دندان۵۰۰۲۵۰۵۰

پروتز دندان | دندان مصنوعی

تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۷۰%) تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
دست دندان۶۰۰۰۳۰۰۰۶۰۰
نیم دست دندان۳۴۰۰۱۷۰۰۳۴۰
پلاک کروم کبالت هر فک۴۰۰۰۲۰۰۰۴۰۰
پارسیل اکریلی تا ۵ دندان۱۳۲۰۶۶۰۱۳۲
به ازائ هر دندان اضافه۱۳۴۶۷۱۳/۴
ریلاین هر فک۵۶۰۲۸۰۵۶
ریبیس هر فک۷۶۲۳۸۱۷۶
تعمیر پروتز شکسته۴۵۰۲۲۵۴۵
پروتز ثابت pfm هر واحد دندان پایه (روکش)۱۴۲۴۷۱۲۱۴۲
پست ریختگی۷۶۰۳۸۰۷۶
روکش تمام پرسلن و یا زیر کونیوم۱۸۰۰۹۰۰۱۸۰
پرسلن لامینیت۱۵۰۰
چسباندن روکش های قدیمی ۹۵۴۷۹/۵

بخش اطفال

تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۷۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
کشیدن دندان قدامی (شیری/ دایمی)۱۶۳۸۱۱۶
کشیدن دندان خلفی (شیری/ دایمی)۲۱۰۱۰۵۲۱
پالپوتومی شیری۲۳۲۱۱۶۲۳
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک۱۸۶۹۳۱۸/۶
فیشور سیلنت هر دندان۲۹۰۱۴۵۲۹
روکش الستیل ضد زنگ (s.s..c)۵۹۳۲۹۵۵۹
ترمیم آمالگام کلاس ۵ یک سطحی۴۷۰۲۳۵۴۷
ترمیم آمالگام دو سطحی۵۶۳۲۸۱۵۶
ترمیم آمالگام سه سطحی۶۱۲۳۰۶۶۱
ترمیم کامپوزیت یک سطحی۵۱۰۲۵۵۵۱
ترمیم کامپوزیت دو سطحی۵۸۰۲۹۰۵۸
ترمیم کامپوزیت سه سطحی۶۳۸۳۱۹۶۳/۸
فضای نگه دارنده۱۲۱۸۶۰۹۱۲۱
پالپکتومی قدامی۳۲۶۱۶۳۳۲/۶
پالپکتومی خلفی۴۵۰۲۲۵۴۵

قیمت ارتودنسی سال ۱۴۰۰ | ایمپلنت سال ۱۴۰۰

تعرفه دندانپزشکی ارتودنسی و ایمپلنتتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار با بنیان کارت (به هزار تومان)
ارتودنسی ثابت یک فک (بدن نیاز به جراحی فک همراه با نگه دارنده)مبلغ آزاد متغییر هست۴۲۰۰
ارتودنسی ثابت دو فک (بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگه دارنده متحرک)قیمت آزاد متغییر هست۹۶۰۰
ایمپلنت درجه یک کره ای هر واحد
(CMI IMPLANT)
با روکش pfm
مبلغ آزاد متغییر هست۴۷۰۰

[av_layerslider id=’5′ av_uid=’av-qc1kem’]

امتیاز شما به این مطلب

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۴ رای