خدمات گروهی بنیان کارت

بنیان کارت گروهی و سازمانی تا 90% تخفیف و تا سقف 50/000/000 ریال در طرح‌های متنوع (فقط بصورت گروهی 150 نفر به بالا ارئه می‌گردد.)