تعرفه و شرایط طرح خدمات بلیچینگ دندان ارزان در مراکز طرف قرارداد بنیان کارت در سال 1401

بنیان کارت در بلیچینگ دندان ارزان بیش از 420 مرکز مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور (به جز استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشه، گلستان)