تعرفه و شرایط طرح خدمات ایمپلنت در مراکز طرف قرارداد بنیان کارت در سال ۱۴۰۲

بنیان کارت در ایمپلنت دندان بیش از ۳۵۰ مرکز مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور