تعرفه و شرایط طرح خدمات ایمپلنت در مراکز طرف قرارداد بنیان کارت در سال 1401

بنیان کارت در ایمپلنت دندان ارزان بیش از 420 مرکز مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور (به جز استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشه، گلستان)