مراکز طرف قرارداد بر روی نقشه

جدول تعرفه دندانپزشکی بنیان کارت در مراکز , مطبها و درمانگاه های طرف قرارداد

تعرفه های دندانپزشکی و سهم پرداختی بیمار( سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶ )

بنیان کارت

کارت تخفیف دندانپزشکیتعرفه دندانپزشکی معاینه و تشخیص

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید

ردیف بخش معاینه و تشخیص تعرفه آزاد (عمومی) کارت طلایی- ۷۰% کارت نقره ای- ۵۰% کارت فیروزه ای- ۳۰% تعرفه آزاد (تخصصی) کارت طلایی- ۷۰% کارت نقره ای- ۵۰% کارت فیروزه ای- ۳۰% متخصص مشمول حق تخصص
۱۰۱ ویزیت ۲۲۰.۰۰۰ رایگان رایگان رایگان ۳۵۰.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰ ۱۷۵.۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ کلیه متخصصین
۱۰۲ رادیوگرافی پری اپیکال ۱۶۰.۰۰۰ ۴۸.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰ ۴۸.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰ -
۱۰۳ رادیو گرافی بایت وینگ ۱۶۰.۰۰۰ ۴۸.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰ ۴۸.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰ -


تعرفه دندانپزشکی جراحی فک و صورت

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید

ردیف بخش
جراحی فک و صورت
تعرفه آزاد (عمومی) کارت طلایی- ۷۰% کارت نقره ای- ۵۰% کارت فیروزه ای- ۳۰% تعرفه آزاد (تخصصی) کارت طلایی- ۷۰% کارت نقره ای- ۵۰% کارت فیروزه ای- ۳۰% متخصص مشمول حق تخصص
۲۰۱ کشیدن دندان قدامی ۶۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ جراحی فک و صورت
۲۰۲ کشیدن دندان خلفی ۸۴۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۵۸۸,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ جراحی فک و صورت
۲۰۳ کشیدن دندان عقل ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰ جراحی فک و صورت
۲۰۴ جراحی دندان کائین و عقل نهفته در
نسج نرم
۲,۸۰۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۹۶۰,۰۰۰۰ ۳,۲۰۰،۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۲۴۰,۰۰۰ جراحی فک و صورت
۲۰۵ جراحی دندان کائین و عقل نهفته در
نسج سخت
۳,۲۰۰,۰۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۲۴۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۸۵۰,۰۰۰ جراحی فک و صورت
۲۰۶ تومورهای کوچک داخل استخوانی تخصصی تخصصی تخصصی تخصصی ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰ جراحی فک و صورت
۲۰۷ فرنکتومی ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۱,۰۰۸,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰ ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۲,۲۷۵,۰۰۰ -
۲۰۸ باز کردن آبسه داخل دهان ۳۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ -
۲۰۹ درمان درای ساکت ۳۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ -
۲۱۰ بیوپسی از بافت نرم تخصصی تخصصی تخصصی تخصصی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰ -
۲۱۱ بیوپسی از بافت سخت تخصصی تخصصی تخصصی تخصصی ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰ -
۲۱۲ بخیه ۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ -


تعرفه دندانپزشکی ترمیمی

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید

ردیف بخش
دندانپزشکی ترمیمی
تعرفه آزاد (عمومی) کارت طلایی- ۷۰% کارت نقره ای- ۵۰% کارت فیروزه ای- ۳۰% تعرفه آزاد (تخصصی) کارت طلایی- ۷۰% کارت نقره ای- ۵۰% کارت فیروزه ای- ۳۰% متخصص مشمول حق تخصص
۳۰۱ ترمیم آمالگام یک سطحی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰ ترمیمی
۳۰۲ ترمیم آمالگام دو سطحی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ترمیمی
۳۰۳ ترمیم آمالگام سه سطحی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ترمیمی
۳۰۴ بیلدآپ آمالگام ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۳۸۰,۰۰۰ ترمیمی
۳۰۵ ترمیم کامپوزیت یک سطحی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۹۶۰,۰۰۰ ترمیمی
۳۰۶ ترمیم کامپوزیت دو سطحی ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۱۷۰,۰۰۰ ترمیمی
۳۰۷ ترمیم کامپوزیت سه سطحی ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ترمیمی
۳۰۸ بیلدآپ کامپوزیت ۲,۷۶۰,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۶۶۰,۰۰۰ -
۳۰۹ کامپوزیت لامینت (ونیر) ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰ -
۳۱۰ پین داخل عاج و کانال هرعدد ۳۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ -
۳۱۱ فایبر پست ۸۴۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۵۸۸,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ترمیمی-پروتز
۳۱۲ اسپیلینت کامپوزیت هر دندان ۷۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ -
۳۱۳ کف بندی ۶۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ -
۳۱۴ بیلیچینگ دو فک ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰ - - - - -
۳۱۵ کاشت نگین ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ - - - - -

تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه (اندو)

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید

ردیف بخش اندو (درمان ریشه) تعرفه آزاد (عمومی) کارت طلایی- ۷۰% کارت نقره ای- ۵۰% کارت فیروزه ای- ۳۰% تعرفه آزاد (تخصصی) کارت طلایی- ۷۰% کارت نقره ای- ۵۰% کارت فیروزه ای- ۳۰% متخصص مشمول حق تخصص
۴۰۱ پالپوتومی اورژانس(دندان دائمی) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ متخصص اندو
۴۰۲ درمان ریشه یک کانال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰ متخصص اندو
۴۰۳ درمان ریشه دو کانال ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰ متخصص اندو
۴۰۴ درمان ریشه سه کانال ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ متخصص اندو
۴۰۵ درمان ریشه چهارکانال ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۶۲۰,۰۰۰ متخصص اندو
۴۰۶ درمان مجدد یک کانال ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ متخصص اندو
۴۰۷ درمان مجدد دو کانال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ متخصص اندو
۴۰۸ درمان مجدد سه کانال ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰ متخصص اندو
۴۰۹ درمان مجدد چهار کانال ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۵,۲۵۰,۰۰۰ متخصص اندو
۴۱۰ اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دائمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ متخصص اندو
۴۱۱ اپکسوژنزیس هر دندان ۷۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ متخصص اندو
۴۱۲ کلسیم هیدروکساید ۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ -

تعرفه دندانپزشکی بیماری های لثه ( پریو )

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید

ردیف بخش پریو
(بیماری های لثه)
تعرفه آزاد (عمومی) کارت طلایی- ۷۰% کارت نقره ای- ۵۰% کارت فیروزه ای- ۳۰% تعرفه آزاد (تخصصی) کارت طلایی- ۷۰% کارت نقره ای- ۵۰% کارت فیروزه ای- ۳۰% متخصص مشمول حق تخصص
۵۰۱ جرمگیری کامل دو فک (بزرگسال) ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰ -
۵۰۲ بروساژ دو فک ۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ -
۵۰۳ افزایش طول تاج همراه با فلپ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰ پریو
۵۰۴ افزایش طول تاج دندان مجاور ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ -
۵۰۵ همی سکشن و قطع ریشه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ پریو- فک و صورت اندو
۵۰۶ پیوند لثه یک دندان ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۹۴۰,۰۰۰ پریو
۵۰۷ دیستال وج ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰ پریو

تعرفه دندانپزشکی پروتز

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید

ردیف بخش پروتز هزینه لابراتوار
بعهده بیمار میباشد
تعرفه آزاد (عمومی) کارت طلایی- ۷۰% کارت نقره ای- ۵۰% کارت فیروزه ای- ۳۰% تعرفه آزاد (تخصصی) کارت طلایی- ۷۰% کارت نقره ای- ۵۰% کارت فیروزه ای- ۳۰% متخصص مشمول حق تخصص
۶۰۱ دست دندان ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۴۸۰,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵,۱۲۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ پروتز
۶۰۲ نیم دست دندان ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ پروتز
۶۰۳ پلاک کروم کبالت هر فک ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۹۶۰,۰۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۹،۲۴۰،۰۰۰ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ پروتز
۶۰۴ پارسیل آکریلی تا ۵ دندان ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۳,۲۹۰,۰۰۰ پروتز
۶۰۵ به ازاء هر دندان اضافه ۷۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰ پروتز
۶۰۶ ریلاین هر فک ۸۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰ پروتز
۶۰۷ ریبیس هر فک ۸۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰ پروتز
۶۰۸ تعمیر پروتز شکسته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ پروتز
۶۰۹ پروتز ثابت PFMهرواحد ۵۰۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۵,۲۵۰,۰۰۰ پروتز- ترمیمی
۶۱۰ پست ریختگی ۳۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ پروتز- ترمیمی
۶۱۱ روکش تمام پرسلن و یا زیر کونیوم ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۵,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰ پروتز
۶۱۲ مریلند بریج ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۰۴۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۵,۹۵۰,۰۰۰ پروتز- ترمیمی
۶۱۳ پرسلن لامینیت ۱,۵۰۰،۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۰۴۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰ -
۶۱۴ چسباندن روکش های قدیمی - ۶۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ پروتز
۶۱۵ خارج کردن روکش های قدیمی - ۶۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ پروتز-اندو
۶۱۶ دستگاه عادت شکن - ۳۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ -

تعرفه دندانپزشکی بخش اطفال

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید

ردیف بخش اطفال تعرفه آزاد (عمومی) کارت طلایی- ۷۰% کارت نقره ای- ۵۰% کارت فیروزه ای- ۳۰% تعرفه آزاد (تخصصی) کارت طلایی- ۷۰% کارت نقره ای- ۵۰% کارت فیروزه ای- ۳۰% متخصص مشمول حق تخصص
۷۰۱ کشیدن قدامی (شیری - دائمی) ۴۸۰،۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۲۴۰،۰۰۰ ۳۳۶,۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ ۴۵۰،۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ اطفال
۷۰۲ کشیدن خلفی (شیری - دائمی) ۶۰۰،۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰،۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ اطفال
۷۰۳ پالپوتومی شیری ۹۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۶۳۰،۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ اطفال
۷۰۴ فلوراید تراپی و بروساژ هر فک ۸۴۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ اطفال
۷۰۵ فیشور سیلنت هر دندان ۸۴۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ اطفال
۷۰۶ روکش استیل ضد زنگ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ اطفال
۷۰۷ ترمیم آمالگام یک سطحی ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ اطفال
۷۰۸ ترمیم آمالگام دو سطحی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ اطفال
۷۰۹ ترمیم آمالگام سه سطحی ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ اطفال
۷۱۰ ترمیم کامپوزیت یک سطحی ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ ۱,۱۷۵,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ اطفال
۷۱۱ ترمیم کامپوزیت دو سطحی ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۷۳۰,۰۰۰ اطفال
۷۱۲ ترمیم کامپوزیت سه سطحی ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ اطفال
۷۱۳ آمالگام بیلدآپ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۳۱۰,۰۰۰ -
۷۱۴ کامپوزیت بیلدآپ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ -
۷۱۵ فضا نگهدارنده ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰ -

تعرفه دندانپزشکی بخش ارتودنسی و ایمپلنت

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید

ردیف بخش ارتودنسی سهم پرداختی بیمار
در کلیه کارت ها
توضیحات
۸۰۱ ارتودنسی متحرک یک فک همراه با
وسیله خارجی دهانی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ -
۸۰۲ ارتودنسی ثابت یک فک(بدون نیاز به
جراحی فک همراه با نگهدارنده متحرک)
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ -
۸۰۳ ارتودنسی ثابت دو فک(بدون نیاز به جراحی
فک همراه با نگهدارنده متحرک)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ -
۸۰۴ خدمات ایمپلنت (کاشت دندان) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ یک واحد ایمپلنت درجه یک کره ای

کارت تخفیف دندانپزشکی