• ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

    دکتر محمد مرادی

    • ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

    دکتر حسام شاهرخی صبور

    • ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

    درمانگاه دندانپزشکی سیب