• ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

    دکتر امیر خوش رو

    • ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

    دکتر محمد علی نادعلی

    • ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

    درمانگاه دندانپزشکی آراد قم