15میلیونی

لیست طرحهای بیمه دندانپزشکی بنیان کارت 15 میلیونی
با امکان خرید بصورت انفرادی یکنفره یا دونفره و سه نفره بصورت خانوادگی