• ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

    درمانگاه دندانپزشکی پارسه

    • ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

    درمانگاه دندانپزشکی امام حسین