• ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

    دکتر روح اله پوران

    • ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

    دکتر رکسانه معماری

    • ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

    دکتر حسین نصرتی