• ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

  دکتر اسدالله مهاجر

  • ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

  دکتر عبدالحسین اقبالی

  • ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

  دکتر نرگس نجفی

  • ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

  دکتر جوان آل انصاری

  • ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

  دکتر حسین کریمی