• ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

  دکتر آیلار مظفری

  • ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

  دکتر سید ابراهیم تقوی قرا ملکی

  • ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

  دکتر المیرا پورنگ

  • ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

  دکتر فرهاد کلاته

  • ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

  دکتر نسیم رزاقی

  • ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

  دکتر اکبر عباس پور

  • ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

  دکتر رویا رضائی سپاس

  • ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دندانپزشکی

  دکتر بابک صالح زاده

  • image-1229

  دکتر شهلا امیر حسنی