مراکز بیمارستانی طرف قرارداد بنیان کارت

خدمات تخفیفدار در مراکز(درمانی،بیمارستانی و پاراکلینیکی)

این شرکت تعاونی طی انعقاد قرارداد با برخی مراکز بیمارستانی، پاراکلینیکی و مراکز جراحی محدود و آزمایشگاهی امکان استفاده و بهره برداری اعضا باشگاه مشتریان بنیان کارت از خدمات  تخفیف دار در مراکز مربوطه نیز مهیا گردیده است که مشخصات مراکز مذکور جهت هرگونه بهره برداری به شرح ذیل میباشد..

توجه : جهت بهره برداری بهتر اعضا از خدمات تخفیف دار در مراکز درمانی حتما قبل از هرگونه تماس و مذاکره با مراکز مربوطه مراتب را از طریق مرکز پشتیبان در شرکت تعاونی پیگیری نموده تا ضمن هماهنگی با مراکز مربوطه در خصوص صدور معرفی نامه از طریق شرکت تعاونی و اعمال تخفیف توسط مرکز مربوطه اقدام لازم صورت پذیرد.

بازدیدها: ۲۶۴۴