روش دریافت و شرایط استفاده از بنیان کارت

ارائه طرح های خدماتی بنیان کارت با تخفیف 50 الی 90 درصد در کلیه خدمات دندانپزشکی