شرایط استفاده از بنیان کارت

اراِئه طرح های خدماتی بنیان کارت با تخفیف ۵۰ الی ۹۰ درصد در کلیه خدمات دندانپزشکی