تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹

دیگر نگران هزینه های گران دندانپزشکی نباشید

کارت تخفیف دندانپزشکی

%۹۰

تخفیف

قابل استفاده شرکتها و سازمانها

در کلیه خدمات دندانپزشکی

%۵۰

تخفیف

قابل استفاده عموم مردم در کل کشور

در کلیه خدمات دندانپزشکی

۴۰۰

در تهران و سراسر کشور

مرکز دندانپزشکی

ارتودنسی

ایمپلنت

زیبایی

جدول تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹

جهت اطلاع از تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹ بنیان کارت از جدول تعرفه های دندانپزشکی اقدام به فرمایید.
جهت دسترسی به تعرفه دندانپزشکی روی منو در بالا کلیک کنید.

هزینه معاینه و تشخیص | هزینه جراحی فک و صورت

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه معاینه و تشخیص
-جراحی فک و صورت
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
ویزیت۳۶۳/۶۱۸
رادیو گرافی پری اپتیکال۴۰۴۲۰
رادیو گرافی بایت وینک۴۰۴۲۰
کشیدن دندان قدامی۱۴۰۱۴۷۰
کشیدن دندان خلفی۱۶۶۱۶/۶۸۳
کشیدن دندان عقل۲۱۰۲۱۱۰۵
جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج نرم۳۷۰۳۷۱۸۵
جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج سخت۵۹۰۵۹۲۹۵
تومورهای کوچک داخلی استخوانی ۶۲۴۶۲/۴۳۱۲
فرنکتومی۳۰۰۳۰۱۵۰
بازکردن آبسه داخل دهان۱۰۰۱۰۵۰
درمان درای ساکت۵۳۵/۳۲۶/۵
بیوبسی از بافت نرم ۳۵۰۳۵ ۱۷۵
بیوپسی از بافت سخت ۵۴۰ ۵۴ ۲۷۰
بخیه۵۷/۶۵/۷۲۸/۸
جراحی ریشه دندان در نسج نرم۳۷۰۳۷۱۸۵
جراحی ریشه دندان در نسج نرم۵۹۰۵۹۲۹۵

هزینه پرکردن دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی ترمیمی | پرکردن دندانتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پرکردن با آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ)۳۰۰۳۰۱۵۰
پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ)۳۶۵۳۶۱۸۲
پرکردن با آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ)۴۰۰۴۰۲۰۰
بیلد آپ با آمالگام {بازسازی کامل دندان)۴۶۰۴۶۲۳۰
پرکردن با کامپوزیت یک سطحی ( همرنگ)۳۵۰۳۵۱۷۵
پرکردن با کامپوزیت دو سطحی ( همرنگ)۴۰۰۴۰۲۰۰
پرکردن با کامپوزیت سه سطحی ( همرنگ)۴۴۰۴۴۲۲۰
بیلد آپ با کامپوزیت {بازسازی کامل دندان)۵۰۰۵۰۲۵۰
کامپوزیت لامینت ونیر
(زیبایی دندان)
۱۰۰۰۱۰۰۵۰۰
پین داخل عاج کانال هر عدد۶۸۶/۸۳۴
فایبر پست+کامپزیت دوآل کیور۴۹۰۴۹۲۴۵
اسپیلنت کامپوزیت هر دندان۱۳۵۱۳/۵
۶۷
کف بندی۶۰۶۳۰
کاشت نگین۴۰۰۴۰۲۰۰
بلیچینگ هر فک۱۵۰۰۱۵۰۷۵۰

هزینه عصب کشی دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۱۰% نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد)
پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی)۱۶۰۱۶۸۰
عصب کشی یک کانال۳۹۰۳۹۱۹۵
عصب کشی دو کانال۵۸۰۵۸۲۹۰
عصب کشی سه کانال۸۳۰۸۳۴۱۵
عصب کشی چهار کانال۹۴۰۹۴۴۷۰
درمان مجدد یک کانال۴۲۶۴۲/۶۲۱۳
درمان مجدد دو کانال۶۴۰۶۴۳۲۰
درمان مجدد سه کانال۹۰۰۹۲۴۵۰
درمان مجدد چهار کانال۱۰۵۰۱۰۵۵۲۵
اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دایمی۶۰۰۶۰۳۰۰
اپکسوژنزیس هر دندان۳۵۰۳۵۱۷۵
استفاده از کلسیم هیدروکساید۰۷۷۳۵
پالپ کپ۱۲۰
۱۲۶۰

هزینه جراحی لثه | هزینه پریو

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان جراحی لثه (پریو)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
( ۵۰%تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
جرمگیری کامل دو فک (بزرگسلان)۳۰۰۳۰۱۵۰
بروساز هر فک۲۵۲/۵۱۲/۵
افزایش طول تاج همراه قلب۴۰۰۴۰۲۰۰
افزایش طول تاج دندان مجاور۳۰۰۳۰۱۵۰
همی سکشن و قطع ریشه۴۵۰۴۵۲۲۵
دسیتال وچ۲۹۰۲۹۱۴۵
جراحی اپیکو۵۲۰۵۲۲۶۰
جراحی اپیکو دندان مجاور۴۳۰۴۳۲۱۵
جراحی حذف پاکت یک دندان۲۵۰۲۵۱۲۵
پیوند لثه یک دندان۶۶۰۶۶۳۳۰

هزینه پروتز دندان | هزینه دندان مصنوعی

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

پروتزهزینه لابراتوار که (بعهده مشتری)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
دست دندان۵۷۰۴۸۶۰۴۸۶۲۴۳۰
نیم دست دندان۳۵۰۲۶۰۰۲۶۰۱۳۰۰
پلاک کروم کبالت هر فک۲۵۰۳۰۰۰۳۰۰۱۵۰۰
پارسیل اکریلی تا ۵ دندان۱۱۰۸۴۵۸۴/۵۴۲۲/۵
به ازائ هر دندان اضافه۳۸۱۰۸۱۰/۸۵۴
ریلاین هر فک۱۱۰۴۶۰۴۶۲۳۰
ریبیس هر فک۱۵۰۶۲۰۶۲۳۱۰
تعمیر پروتز شکسته۷۵۳۰۰۳۰۱۵۰
پروتز ثابت pfm هر واحد دندان پایه (روکش)۱۳۰۹۴۵۹۴۴۷۲
پست ریختگی۶۰۰۴۷۸۰۴۷۸۲۳۹
روکش تمام پرسلن و یا زیر کونیوم۲۷۰۱۵۰۰۱۵۰۷۵۰
مربلند بریچ۲۱۰۱۴۳۸۱۴۴۷۱۹
پرسلن لامینیت۲۴۰۲۵۰۰۲۵۰۱۲۵۰
چسباندن روکش های قدیمی———–۶۴۶/۴۳۲
دستگاه عادت شکن۸۰۴۹۱
۴۹۲۴۵

هزینه بخش اطفال

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکیدرمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
کشیدن دندان قدامی(شیری/دایمی)۱۱۰۱۱۵۵
کشیدن دندان خلفی(شیری/دایمی)۱۲۶۱۲/۶۶۳
پالپوتومی شیری۱۷۰۱۷۸۵
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک۱۳۰۱۳۶۵
فبیشور سیلتت هر دندان۱۸۰۱۸۹۰
روکش الستیل ضد زنگ (s.s..c)۴۷۸۴۷/۸۴۳۹
jترمیم آمالگام کلاس ۵ یک سطحی۳۲۴۳۲/۴۱۶۲
ترمیم آمالگام دو سطحی۳۳۳۳۳/۳۱۶۶/۵
ترمیم آمالگام سه سطحی۴۰۰۴۰۲۰۰
ترمیم کامپوزیت یک سطحی۳۶۰۳۶۱۵۵
ترمیم کامپوزیت دو سطحی۴۰۰۴۰۲۰۰
ترمیم کامپوزیت سه سطحی۴۵۰۴۵۲۲۵
بیلدآپ آمالگام۳۲۰
۳۲۱۶۰
بیلد آپ کامپوزیت۳۹۰۳۹۱۹۵
فضای نگه دارنده۷۰۰۷۰۳۵۰
پالپکتومی قدامی۲۲۰۲۲۱۱۰
پالپکتومی خلفی۳۰۰۳۰۱۵۰

هزینه ارتودنسی و هزینه ایمپلنت

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی ارتودنسی و ایمپلنتمبلغ پرداختی بیمار (به هزار تومان)
ارتودنسی یک فک همراه با وسیله خارجی دهانی۲۶۰۰
ارتودنسی ثابت یک فک (بدن نیاز بجراحی فک همرا با نگه دارنده۴۲۰۰
ارتودنسی ثابت دو فک (بدن نیاز به جراحی فک همراه با نگه دارنده متحرک)۸۰۰۰
ایمپلنت درجه یک کره ای هر واحد
(CMI IMPLANT)
۲۵۰۰

تعرفه دندان پزشکی

تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹