تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹

دیگر نگران هزینه های گران دندانپزشکی نباشید

کارت تخفیف دندانپزشکی

%۹۰

تخفیف

قابل استفاده شرکتها و سازمانها

در کلیه خدمات دندانپزشکی

%۵۰

تخفیف

قابل استفاده عموم مردم در کل کشور

در کلیه خدمات دندانپزشکی

۴۰۰

در تهران و سراسر کشور

مرکز دندانپزشکی

ارتودنسی

ایمپلنت

زیبایی

جدول تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹

جهت اطلاع از تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹ بنیان کارت از جدول تعرفه های دندانپزشکی اقدام به فرمایید.
جهت دسترسی به تعرفه دندانپزشکی روی منو در بالا کلیک کنید.

هزینه معاینه و تشخیص | هزینه جراحی فک و صورت

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه معاینه و تشخیص
-جراحی فک و صورت
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
ویزیت۳۶رایگانرایگان
رادیو گرافی پری اپتیکال۳۳۳/۳۱۶/۵
رادیو گرافی بایت وینک۳۳۳/۳۱۶/۵
کشیدن دندان قدامی۱۱۶۱۱/۶۵۸
کشیدن دندان خلفی۱۳۸۱۳/۸۶۶/۵
کشیدن دندان عقل۱۷۲۱۷/۲۸۶
جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج نرم۳۰۲۳۰۱۵۱
جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج سخت۴۹۰۴۹۲۴۵
تومورهای کوچک داخلی استخوانیفقط متخصص:
۵۹۰
تخصصی
۵۹
تخصصی
۲۹۵
فرنکتومی۲۵۲۲۵۱۲۶
بازکردن آبسه داخل دهان۸۸۸/۸۴۴
درمان درای ساکت۴۴۴/۴۲۲
بیوبسی از بافت نرمفقط متخصص:
۳۴۰
تخصصی
۳۴
تخصصی
۱۷۰
بیوپسی از بافت سختفقط متخصص:
۵۲۰
تخصصی
۵۲
تخصصی
۲۶۰
بخیه۴۸۴/۸۲۴
جراحی ریشه دندان در نسج نرم۳۰۲۳۰۱۵۰
جراحی ریشه دندان در نسج نرم۴۹۰۴۹۲۴۵

هزینه پرکردن دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی ترمیمی | پرکردن دندانتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پرکردن با آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ)۲۵۴۲۵/۴۱۲۷
پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ)۳۰۴۳۰/۴۱۵۲
پرکردن با آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ)۳۳۴۳۳/۴۱۶۷
بیلد آپ با آمالگام {بازسازی کامل دندان)۳۸۰۳۸۱۹۰
پرکردن با کامپوزیت یک سطحی ( همرنگ)۲۹۰۲۹۱۴۵
پرکردن با کامپوزیت دو سطحی ( همرنگ)۳۳۴۳۳/۴۱۶۷
پرکردن با کامپوزیت سه سطحی ( همرنگ)۳۶۸۳۶/۸۱۸۴
بیلد آپ با کامپوزیت {بازسازی کامل دندان)۴۱۲۴۱/۲۲۰۶
کامپوزیت لامینت ونیر
(زیبایی دندان)
۶۰۰۶۰۳۰۰
پین داخل عاج کانال هر عدد۵۶۵/۶۲۸
فایبر پست+کامپزیت دوآل کیور۴۹۰۴۹۲۴۵
اسپیلنت کامپوزیت هر دندان۱۱۲۱۱/۲۵۶
کف بندی۶۰۶۳۰
کاشت نگین۱۹۰
۱۹۹۵
استفاده از MTA۲۲۰۲۲۱۱۰
بلیچینگ هر فک۷۵۰۷۵۳۷۵
بستن دیاستم به وسیله یک یا چند دندان۴۰۰۴۰۲۰۰

هزینه عصب کشی دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۱۰% نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد)
پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی)۱۳۸۱۳/۸۶۹
عصب کشی یک کانال۳۲۶۳۲/۶۱۶۳
عصب کشی دو کانال۴۹۰۴۹۲۴۵
عصب کشی سه کانال۶۹۰۶۹۳۴۵
عصب کشی چهار کانال۷۷۸۷۷/۸۳۸۹
درمان مجدد یک کانال۳۸۸۳۸/۸۱۹۴
درمان مجدد دو کانال۵۷۸۵۷/۸۲۸۹
درمان مجدد سه کانال۸۲۸۸۲/۸۴۱۴
درمان مجدد چهار کانال۹۴۰۹۴۴۷۰
اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دایمی۵۲۶۵۲/۶۲۶۳
اپکسوژنزیس هر دندان۲۸۸۲۸/۸۱۴۴
استفاده از کلسیم هیدروکساید۷۰۷۳۵
پالپ کپ۱۲۰
۱۲۶۰

هزینه جراحی لثه | هزینه پریو

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان جراحی لثه (پریو)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
( ۵۰%تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
جرمگیری کامل دو فک (بزرگسلان)۲۳۸۲۳/۸۹۰
بروساز دو فک۲۸۲/۸۱۴
افزایش طول تاج همراه قلب۳۷۴۳۷/۴۱۸۷
افزایش طول تاج دندان مجاور۳۰۰۳۰۱۵۰
همی سکشن و قطع ریشه۴۰۰۴۰۲۰۰
دسیتال وچ۲۶۴۲۶/۴۱۵۷
جراحی اپیکو۵۲۰۵۲۲۶۰
جراحی اپیکو دندان مجاور۴۳۰۴۳۲۱۵
جراحی حذف پاکت یک دندان۲۵۰۲۵۱۲۵
پیوند لثه یک دندان۶۰۰۶۰۳۰۰

هزینه پروتز دندان | هزینه دندان مصنوعی

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

پروتزهزینه لابراتوار که (بعهده مشتری)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
دست دندان۴۵۰۴۰۷۵۴۰۷۲۰۳۵
نیم دست دندان۲۵۰۲۲۳۰۲۲۳۱۱۱۵
پلاک کروم کبالت هر فک۲۵۰۲۵۲۵۲۵۲۱۲۶۲
پارسیل اکریلی تا ۵ دندان۱۱۰۶۵۰۶۵۳۲۵
به ازائ هر دندان اضافه۳۸۱۳۰۱۳۶۵
ریلاین هر فک۱۱۰۵۵۲۵۵۲۷۶
ریبیس هر فک۱۵۰۷۶۷۷۷۳۸۳
تعمیر پروتز شکسته۷۵۲۵۲۲۵۱۲۶
پروتز ثابت pfm هر واحد دندان پایه (روکش)۱۳۰۹۴۵۹۴۴۷۲
پست ریختگی۶۰۳۹۸۴۰۱۹۹
روکش تمام پرسلن ویا زیر کونیوم۲۷۰۱۵۶۵۱۵۶۷۸۲
مربلند بریچ۲۱۰۱۴۳۸۱۴۴۷۱۹
پرسلن لامینیت۲۴۰۱۴۶۳۱۴۶۷۳۱
چسباندن روکش های قدیمی———–۹۷۱۰۴۸
دستگاه عادت شکن۸۰۴۹۱
۴۹۲۴۵

هزینه بخش اطفال

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکیدرمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
کشیدن دندان قدامی(شیری/دایمی)۸۰۸۴۰
کشیدن دندان خلفی(شیری/دایمی)۹۰۹۴۵
پالپوتومی شیری۱۹۰۱۹۸۵
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک۱۳۰۱۳۶۵
فبیشور سیلتت هر دندان۱۳۰۱۳۶۵
روکش الستیل ضد زنگ (s.s..c)۴۵۰۴۵۲۰۰
jترمیم آمالگام کلاس ۵ یک سطحی۴۰۰۴۰۲۰۰
ترمیم آمالگام دو سطحی۲۴۰۲۴۲۵۰
ترمیم آمالگام سه سطحی۲۹۰۲۹۳۰۰
ترمیم کامپوزیت یک سطحی۲۶۰۲۶۹۵
ترمیم کامپوزیت دو سطحی۳۶۰۳۶۱۸۰
ترمیم کامپوزیت سه سطحی۳۶۰۳۶۱۸۰
بیلدآپ آمالگام۳۲۰
۳۲۱۶۰
بیلد آپ کامپوزیت۳۹۰۳۹۱۹۵
فضای نگه دارنده۵۰۰۵۰۲۵۰
پالپکتومی قدامی۱۹۰۱۹۸۵
پالپکتومی خلفی۱۹۰۱۹۸۵

هزینه ارتودنسی و هزینه ایمپلنت

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی ارتودنسی و ایمپلنتمبلغ پرداختی بیمار (به هزار تومان)
ارتودنسی یک فک همراه با وسیله خارجی دهانی۲۶۰۰
ارتودنسی ثابت یک فک (بدن نیاز بجراحی فک همرا با نگه دارنده۴۲۰۰
ارتودنسی ثابت دو فک (بدن نیاز به جراحی فک همراه با نگه دارنده متحرک)۷۰۰۰
ایمپلنت درجه یک کره ای هر واحد
(CMI IMPLANT)
۲۵۰۰

تعرفه دندان پزشکی

تعرفه دندانپزشکی سال ۹۹

تعرفه دندان پزشکی : جهت اطلاع از تعرفه دندان پزشکی سال ۹۹ بنیان کارت از طریق جدول pdf تعرفه های دندانپزشکی اقدام به فرمایید

امتیاز ما
با دادن ستاره از ما حمایت کنید
[کل: ۶ میانگین: ۴.۵]