تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸

لیست تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ بنیان کارت (انفرادی, خانواده)