تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ انفرادی

تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ انفرادی

تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ :جهت اطلاع از تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ بنیان کارت از طریق جدول تعرفه های دندانپزشکی اقدام بفرمائید.

جهت دسترسی آسان به تعرفه دندانپزشکی مورد نظرتان روی منو در زیر کلیک کنید.

تعرفه معاینه و تشخیص
-جراحی فک و صورت
تعرفه آزاد
(مبالغ به ریال)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد -کارت انفرادی)
ویزیت۳۳۰/۰۰۰رایگان
رادیو گرافی پری اپتیکال۲۳۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰
رادیو گرافی بایت وینک۲۳۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰
کشیدن دندان قدامی۹۸۰/۰۰۰۳۷۵/۰۰۰
کشیدن دندان خلفی۱/۰۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰
کشیدن دندان عقل۲/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰
جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج نرم۳/۵۰۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰
جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج سخت۴/۵۰۰/۰۰۰۲/۲۵۰/۰۰۰
تومورهای کوچک داخلی استخوانیفقط متخصص:
۵/۹۰۰/۰۰۰
تخصصی
فرنکتومی۲/۶۰۰/۰۰۰۱/۳۰۰/۰۰۰
بازکردن آبسه داخل دهان۶۵۰/۰۰۰۳۲۵/۰۰۰
درمان درای ساکت۶۵۰/۰۰۰۳۲۵/۰۰۰
بیوبسی از بافت نرمفقط متخصص:
۲/۶۰۰/۰۰۰
تخصصی
بیوپسی از بافت سختفقط متخصص:
۳/۱۰۰/۰۰۰
تخصصی
بخیه۳۹۰/۰۰۰۱۹۵/۰۰۰
جراحی ریشه دندان در نسج نرم۳/۰۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰
جراحی ریشه دندان در نسج نرم۴/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
تعرفه دندانپزشکی ترمیمی | پرکردن دندانتعرفه آزاد
(مبالغ به ریال)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد)
پرکردن با آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ)۲/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰
پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ)۲/۳۰۰/۰۰۰۱/۱۵۰/۰۰۰
پرکردن با آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ)۲/۵۰۰/۰۰۰۱/۲۵۰/۰۰۰
بیلد آپ با آمالگام {بازسازی کامل دندان)۳/۰۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰
پرکردن با کامپوزیت دو سطحی ( همرنگ)۲/۵۰۰/۰۰۰۱/۲۵۰/۰۰۰
پرکردن با کامپوزیت سه سطحی ( همرنگ)۳/۰۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰
بیلد آپ با کامپوزیت {بازسازی کامل دندان)۳/۵۰۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰
کامپوزیت لامینت ونیر
(زیبایی دندان)
۶/۰۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰
پین داخل عاج کانال هر عدد۷۰۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰
فایبر پست+کامپزیت دوآل کیور۴/۹۰۰/۰۰۰۲/۴۵۰/۰۰۰
اسپیلنت کامپوزیت هر دندان۱/۰۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰
کف بندی۶۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰
کاشت نگین۱/۹۰۰/۰۰۰
۹۵۰/۰۰۰
استفاده از MTA۲/۲۰۰/۰۰۰۱/۱۰۰/۰۰۰
بلیچینگ هر فک۷/۵۰۰/۰۰۰۳/۷۵۰/۰۰۰
بستن دیاستم به وسیله یک یا چند دندان۴/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ به ریال)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد)
پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی)۱/۳۰۰/۰۰۰۶۵۰/۰۰۰
عصب کشی یک کانال۲/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰
عصب کشی دو کانال۳/۵۰۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰
عصب کشی سه کانال۴/۵۰۰/۰۰۰۲/۲۵۰/۰۰۰
عصب کشی چهار کانال۵/۰۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰
درمان مجدد یک کانال۳/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
درمان مجدد دو کانال۴/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
درمان مجدد سه کانال۵/۰۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰
درمان مجدد چهار کانال۶/۰۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰
اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دایمی۱/۹۰۰/۰۰۰۹۵۰/۰۰۰
اپکسوژنزیس هر دندان۱/۱۰۰/۰۰۰۵۵۰/۰۰۰
استفاده از کلسیم هیدروکساید۷۰۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰
پالپ کپ۱/۲۰۰/۰۰۰
۶۰۰/۰۰۰
تعرفه دندانپزشکی درمان جراحی لثه (پریو)تعرفه آزاد
(مبالغ به ریال)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد)
جرمگیری کامل دو فک (بزرگسلان)۱/۸۰۰/۰۰۰۹۰۰/۰۰۰
بروساز دو فک۵۰۰/۰۰۰۲۵۰/۰۰۰
افزایش طول تاج همراه قلب۴/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
افزایش طول تاج دندان مجاور۳/۰۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰
همی سکشن و قطع ریشه۱/۷۰۰/۰۰۰۸۵۰/۰۰۰
دسیتال وچ۲/۱۰۰/۰۰۰۱/۰۵۰/۰۰۰
جراحی اپیکو۵/۲۰۰/۰۰۰۲/۶۰۰/۰۰۰
جراحی اپیکو دندان مجاور۴/۳۰۰/۰۰۰۲/۱۵۰/۰۰۰
جراحی حذف پاکت یک دندان۲/۵۰۰/۰۰۰۱/۲۵۰/۰۰۰
پیوند لثه یک دندان۳/۲۰۰/۰۰۰۱/۶۵۰/۰۰۰
پروتزهزینه لابراتوار که (بعهده مشتری)تعرفه آزاد
(مبالغ به ریال)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۱۰% نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد)
دست دندان۴/۵۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰
نیم دست دندان۲/۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰
پلاک کروم کبالت هر فک۲/۵۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰
پارسیل اکریلی تا ۵ دندان۱/۱۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰۲/۲۵۰/۰۰۰
به ازائ هر دندان اضافه۳۸۰/۰۰۰۱/۳۰۰/۰۰۰۱۳۰/۰۰۰۶۵۰/۰۰۰
ریلاین هر فک۱/۱۰۰/۰۰۰۳/۷۰۰/۰۰۰۳۷۰/۰۰۰۱/۸۵۰/۰۰۰
ریبیس هر فک۱/۵۰۰/۰۰۰۵/۱۰۰/۰۰۰۵۱۰/۰۰۰۲/۵۵۰/۰۰۰
تعمیر پروتز شکسته۷۵۰/۰۰۰۱/۴۳۰/۰۰۰فقظ شامل هزینه لابراتوار میشودفقظ شامل هزینه لابراتوار میشود
پروتز ثابت pfm هر واحد دندان پایه۱/۳۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰
پست ریختگی۶۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰۲۵۰/۰۰۰۱/۲۵۰/۰۰۰
روکش تمام پرسلن ویا زیر کونیوم۲/۷۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۹۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰
مربلند بریچ۲/۱۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۹۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰
پرسلن لامینیت۲/۴۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۹۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰
چسباندن روکش های قدیمی ———–۸۴۵/۰۰۰۸۴/۵۰۰۴۲۲/۵۰۰
دستگاه عادت شکن۸۰۰/۰۰۰۳/۴۴۵/۰۰۰
۳۴۴/۵۰۰۱/۷۲۲/۵۰۰
تعرفه دندانپزشکیدرمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ به ریال)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد)
کشیدن دندان قدامی(شیری/دایمی)۱/۳۰۰/۰۰۰۶۵۰/۰۰۰
کشیدن دندان خلفی(شیری/دایمی)۲/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰
پالپوتومی شیری۳/۵۰۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک۴/۵۰۰/۰۰۰۲/۲۵۰/۰۰۰
فبیشور سیلتت هر دندان۵/۰۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰
روکش الستیل ضد زنگ (s.s..c)۳/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
jترمیم آمالگام کلاس ۵ یک سطحی۴/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
ترمیم آمالگام دو سطحی۵/۰۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰
ترمیم آمالگام سه سطحی۶/۰۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰
ترمیم کامپوزیت یک سطحی۱/۹۰۰/۰۰۰۹۵۰/۰۰۰
ترمیم کامپوزیت دو سطحی۱/۱۰۰/۰۰۰۵۵۰/۰۰۰
ترمیم کامپوزیت سه سطحی۷۰۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰
بیلدآپ آمالگام۱/۲۰۰/۰۰۰
۶۰۰/۰۰۰
بیلد آپ کامپوزیت
فضای نگه دارنده
پالپکتومی قدامی
پالپکتومی خلفی
تعرفه دندانپزشکی ارتودنسی و ایمپلنتمبلغ پرداختی بیمار
ارتودنمسی یک فغک همرا با وسیله خارجی دهانی۲۲/۰۰۰/۰۰۰
ارتودنسی ثابت یک فک (بدن نیاز بجراحی فک همرا با نگه دارنده۳۵/۰۰۰/۰۰۰
ارتودنسی ثابت دو فک (بدن نیاز بجراحی فک همراه با نگه دارنده متحرک)۶۰/۰۰۰/۰۰۰
ایمپلنت درجه یک کره ای هر واحد۱۸/۰۰۰/۰۰۰

خدمات دندانپزشکی که در مراکز طرف قرارداد بنیان کارت به صورت تخصصی ارائه می گردد

 • بخش معاینه و تشخیص

  ویزیت، رادیو گرافی پری اپیکال، رادیو گرافی بایت وینک

 • بخش جراحی فک و صورت

  کشیدن دندان، جراحی دندان کائین و عقل نهفته و …

 • بخش ترمیمی و زیبایی

  کامپوزیت لامینت(ونیر)، ترمیم آمالگام، ترمیم کامپوزیت، بیلیچینگ دو فک، کاشت نگین و …

 • بخش اندو(درمان ریشه)

  درمان (عصب کشی) ریشه های تمام دندان و …

 • بخش پریو (بیماری های لثه)

  جرمگیری کامل دو فک،بروساژ دو فک،افزایش طول تاج همراه با فلپ،پیوند لثه یک دندان و …

 • بخش پروتز

  پروتز ثابت، پروتز متحرک، دستگاه عادت شکن و …

مجوزهای فعالیت شرکت تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد

ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به شماره ثبت: ۴۲۱۸۱۳

با موافقت اصولی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی تهران به شماره :

۶۸۶-۲۲/۸/۹۰

با مجوز تاسیس شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره:

۲۴۹۵۹-۹۰/۱۰/۱۸

جستجو و تایید پزشک از طرف نظام پزشکی

بازدیدها: ۲۱