دیگر نگران هزینه های گران دندانپزشکی نباشید

کارت تخفیف دندانپزشکی

%۹۰

تخفیف

قابل استفاده شرکتها و سازمانها

در کلیه خدمات دندانپزشکی

%۵۰

تخفیف

قابل استفاده عموم مردم در کل کشور

در کلیه خدمات دندانپزشکی

۴۰۰

در تهران و سراسر کشور

مرکز دندانپزشکی

ارتودنسی

ایمپلنت

زیبایی

تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ انفرادی

لیست تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ انفرادی بنیان کارت

تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ :جهت اطلاع از تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ بنیان کارت از طریق جدول تعرفه های دندانپزشکی اقدام بفرمائید.

جهت دسترسی آسان به تعرفه دندانپزشکی مورد نظرتان روی منو در زیر کلیک کنید.

هزینه معاینه و تشخیص | هزینه جراحی فک و صورت

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه معاینه و تشخیص
-جراحی فک و صورت
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
ویزیت۳۳رایگانرایگان
رادیو گرافی پری اپتیکال۲۳۲/۳۱۱/۵
رادیو گرافی بایت وینک۲۳۲/۳۱۱/۵
کشیدن دندان قدامی۹۸۹/۸۴۹
کشیدن دندان خلفی۱۰۰۱۰۵۰
کشیدن دندان عقل۲۰۰۲۰۱۰۰
جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج نرم۳۵۰۳۵۱۷۵
جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج سخت۴۵۰۴۵۲۴۵
تومورهای کوچک داخلی استخوانیفقط متخصص:
۵۹۰
تخصصیتخصصی
فرنکتومی۲۶۰۲۶۱۳۰
بازکردن آبسه داخل دهان۶۵۶/۵۳۲/۵
درمان درای ساکت۶۵۶/۵۳۲/۵
بیوبسی از بافت نرمفقط متخصص:
۲۶۰
تخصصیتخصصی
بیوپسی از بافت سختفقط متخصص:
۳۱۰
تخصصیتخصصی
بخیه۳۹۰۳۹۱۹۵
جراحی ریشه دندان در نسج نرم۳۰۰۳۰۱۵۰
جراحی ریشه دندان در نسج نرم۴۰۰۴۰۲۰۰

هزینه ترمیم دندان | هزینه پرکردن دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی ترمیمی | پرکردن دندانتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پرکردن با آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ)۲۰۰۲۰۱۰۰
پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ)۲۳۰۲۳۱۱۵
پرکردن با آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ)۲۵۰۲۵۱۲۵
بیلد آپ با آمالگام {بازسازی کامل دندان)۳۰۰۳۰۱۵۰
پرکردن با کامپوزیت دو سطحی ( همرنگ)۲۵۰۲۵۱۲۵
پرکردن با کامپوزیت سه سطحی ( همرنگ)۳۰۰۳۰۱۵۰
بیلد آپ با کامپوزیت {بازسازی کامل دندان)۳۵۰۳۵۱۷۵
کامپوزیت لامینت ونیر
(زیبایی دندان)
۶۰۰۶۰۳۰۰
پین داخل عاج کانال هر عدد۷۰۷۳۵
فایبر پست+کامپزیت دوآل کیور۴۹۰۴۹۲۴۵
اسپیلنت کامپوزیت هر دندان۱۰۰۱۰۵۰
کف بندی۶۰۶۳۰
کاشت نگین۱۹۰
۱۹۹۵
استفاده از MTA۲۲۰۲۲۱۱۰
بلیچینگ هر فک۷۵۰۷۵۳۷۵
بستن دیاستم به وسیله یک یا چند دندان۴۰۰۴۰۲۰۰

هزینه درمان ریشه | هزینه عصب کشی

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۱۰% نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد)
پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی)۱۳۰۱۳۶۵
عصب کشی یک کانال۲۰۰۲۰۱۰۰
عصب کشی دو کانال۳۵۰۳۵۱۷۵
عصب کشی سه کانال۴۵۰۴۵۲۲۵
عصب کشی چهار کانال۵۰۰۵۰۲۵۰
درمان مجدد یک کانال۳۰۰۳۰۱۵۰
درمان مجدد دو کانال۴۰۰۴۰۲۰۰
درمان مجدد سه کانال۵۰۰۵۰۲۵۰
درمان مجدد چهار کانال۶۰۰۶۰۳۰۰
اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دایمی۱۹۰۱۹۹۵
اپکسوژنزیس هر دندان۱۱۰۱۱۵۵
استفاده از کلسیم هیدروکساید۷۰۰۷۰۳۵۰
پالپ کپ۱۲۰
۱۲۰۶۰

هزینه جراحی لثه | هزینه پریو

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان جراحی لثه (پریو)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
( ۵۰%تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
جرمگیری کامل دو فک (بزرگسلان)۱۸۰۱۸۹۰
بروساز دو فک۵۰۵۲۵
افزایش طول تاج همراه قلب۴۰۰۴۰۲۰۰
افزایش طول تاج دندان مجاور۳۰۰۳۰۱۵۰
همی سکشن و قطع ریشه۱۷۰۱۷۸۵
دسیتال وچ۲۱۰۲۱۱۰۵
جراحی اپیکو۵۲۰۵۲۲۶۰
جراحی اپیکو دندان مجاور۴۳۰۴۳۲۱۵
جراحی حذف پاکت یک دندان۲۵۰۲۵۱۲۵
پیوند لثه یک دندان۳۲۰۳۲۱۶۵

هزینه پروتز دندان | هزینه دندان مصنوعی

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

پروتزهزینه لابراتوار که (بعهده مشتری)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
دست دندان۴۵۰۳۰۰۰۳۰۰۱۵۰۰
نیم دست دندان۲۵۰۱۵۰۰۱۵۰۷۵۰
پلاک کروم کبالت هر فک۲۵۰۱۸۰۰۱۸۰۹۰۰
پارسیل اکریلی تا ۵ دندان۱۱۰۴۵۰۴۵۰۲۲۵
به ازائ هر دندان اضافه۳۸۱۳۰۱۳۶۵
ریلاین هر فک۱۱۰۳۷۰۳۷۱۸۵
ریبیس هر فک۱۵۰۵۱۰۵۱۲۵۵
تعمیر پروتز شکسته۷۵۱۴۳فقط شامل هزینه لابراتوار م یشودفقط شامل هزینه لابراتوار می شود
پروتز ثابت pfm هر واحد دندان پایه (روکش)۱۳۰۶۰۰۶۰۳۰۰
پست ریختگی۶۰۲۵۰۲۵۱۲۵
روکش تمام پرسلن ویا زیر کونیوم۲۷۰۹۰۰۹۰۴۵۰
مربلند بریچ۲۱۰۹۰۰۹۰۴۵۰
پرسلن لامینیت۲۴۰۹۰۰۹۰۴۵۰
چسباندن روکش های قدیمی———–۸۴/۵۸/۴۴۲/۲
دستگاه عادت شکن۸۰۳۴۴/۵
۳۴/۴۱۷۲/۲

هزینه بخش اطفال

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکیدرمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
کشیدن دندان قدامی(شیری/دایمی)۸۰۸۴۰
کشیدن دندان خلفی(شیری/دایمی)۹۰۹۴۵
پالپوتومی شیری۱۹۰۱۹۸۵
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک۱۳۰۱۳۶۵
فبیشور سیلتت هر دندان۱۳۰۱۳۶۵
روکش الستیل ضد زنگ (s.s..c)۴۵۰۴۵۲۰۰
jترمیم آمالگام کلاس ۵ یک سطحی۴۰۰۴۰۲۰۰
ترمیم آمالگام دو سطحی۲۴۰۲۴۲۵۰
ترمیم آمالگام سه سطحی۲۹۰۲۹۳۰۰
ترمیم کامپوزیت یک سطحی۲۶۰۲۶۹۵
ترمیم کامپوزیت دو سطحی۳۶۰۳۶۱۸۰
ترمیم کامپوزیت سه سطحی۳۶۰۳۶۱۸۰
بیلدآپ آمالگام۳۲۰
۳۲۱۶۰
بیلد آپ کامپوزیت۳۹۰۳۹۱۹۵
فضای نگه دارنده۵۰۰۵۰۲۵۰
پالپکتومی قدامی۱۹۰۱۹۸۵
پالپکتومی خلفی۱۹۰۱۹۸۵

هزینه ارتودنسی و هزینه ایمپلنت | هزینه کاشت دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی ارتودنسی و ایمپلنتمبلغ پرداختی بیمار (به هزار تومان)
ارتودنمسی یک فغک همرا با وسیله خارجی دهانی۲۲۰۰
ارتودنسی ثابت یک فک (بدن نیاز بجراحی فک همرا با نگه دارنده۳۵۰۰
ارتودنسی ثابت دو فک (بدن نیاز بجراحی فک همراه با نگه دارنده متحرک)۶۰۰۰
ایمپلنت درجه یک کره ای هر واحد۱۸۰۰