تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ انفرادی

لیست تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ انفرادی بنیان کارت (انفرادی, خانواده)