کارت تخفیف دندانپزشکی بنیان کارت

جدول تعرفه دندانپزشکی بنیان کارت در مراکز , مطبها و درمانگاه های طرف قرارداد

تعرفه های دندانپزشکی و سهم پرداختی بیمار( سال 1395-1396 )

بنیان کارت

کارت تخفیف دندانپزشکیتعرفه دندانپزشکی معاینه و تشخیص

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید

ردیف بخش معاینه و تشخیص تعرفه آزاد (عمومی) کارت طلایی- 70% کارت نقره ای- 50% کارت فیروزه ای- 30% تعرفه آزاد (تخصصی) کارت طلایی- 70% کارت نقره ای- 50% کارت فیروزه ای- 30% متخصص مشمول حق تخصص
101 ویزیت 220.000 رایگان رایگان رایگان 350.000 105.000 175.000 245,000 کليه متخصصين
102 رادیوگرافی پری اپیکال 160.000 48.000 80.000 115.000 160.000 48.000 80.000 115,000 -
103 رادیو گرافی بایت وینگ 160.000 48.000 80.000 115.000 160.000 48.000 80.000 115,000 -


تعرفه دندانپزشکی جراحی فک و صورت

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید

ردیف بخش
جراحي فک و صورت
تعرفه آزاد (عمومی) کارت طلایی- 70% کارت نقره ای- 50% کارت فیروزه ای- 30% تعرفه آزاد (تخصصی) کارت طلایی- 70% کارت نقره ای- 50% کارت فیروزه ای- 30% متخصص مشمول حق تخصص
201 کشيدن دندان قدامي 600,000 180,000 300,000 420,000 1,200,000 360,000 600,000 840,000 جراحي فک و صورت
202 کشيدن دندان خلفي 840,000 250,000 420,000 588,000 1,500,000 450,000 750,000 1,050,000 جراحي فک و صورت
203 کشيدن دندان عقل 1,200,000 360,000 600,000 840,000 1,800,000 540,000 900,000 1,260,000 جراحي فک و صورت
204 جراحي دندان کائين و عقل نهفته در
نسج نرم
2,800,000 840,000 1,400,000 1,960,0000 3,200،000 960,000 1,600,000 2,240,000 جراحي فک و صورت
205 جراحي دندان کائين و عقل نهفته در
نسج سخت
3,200,0000 960,000 1,600,000 2,240,000 5,500,000 1,650,000 2,750,000 3,850,000 جراحي فک و صورت
206 تومورهاي کوچک داخل استخواني تخصصي تخصصي تخصصي تخصصی 4,100,000 1,230,000 2,050,000 2,850,000 جراحي فک و صورت
207 فرنکتومي 1,440,000 430,000 720,000 1,008,000 3,250,000 975,000 1,625,000 2,275,000 -
208 باز کردن آبسه داخل دهان 350,000 105,000 175,000 245,000 800,000 240,000 400,000 560,000 -
209 درمان دراي ساکت 350,000 105,000 175,000 245,000 800,000 240,000 400,000 560,000 -
210 بيوپسي از بافت نرم تخصصي تخصصي تخصصي تخصصي 1,800,000 540,000 900,000 1,260,000 -
211 بيوپسي از بافت سخت تخصصي تخصصي تخصصي تخصصي 2,200,000 660,000 1,100,000 1,540,000 -
212 بخيه 500,000 150,000 250,000 350,000 500,000 150,000 250,000 350,000 -


تعرفه دندانپزشکی ترمیمی

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید

ردیف بخش
دندانپزشکي ترميمي
تعرفه آزاد (عمومی) کارت طلایی- 70% کارت نقره ای- 50% کارت فیروزه ای- 30% تعرفه آزاد (تخصصی) کارت طلایی- 70% کارت نقره ای- 50% کارت فیروزه ای- 30% متخصص مشمول حق تخصص
301 ترمیم آمالگام یک سطحی 1,400,000 420,000 700,000 980,000 2,400,000 720,000 1,200,000 1,680,000 ترمیمی
302 ترمیم آمالگام دو سطحی 1,600,000 480,000 800,000 1,120,000 2,500,000 750,000 1,250,000 1,750,000 ترمیمی
303 ترمیم آمالگام سه سطحی 2,000,000 600,000 1,000,000 1,400,000 3,000,000 900,000 1,500,000 2,100,000 ترمیمی
304 بیلدآپ آمالگام 2,400,000 720,000 1,200,000 1,680,000 3,400,000 1,020,000 1,700,000 2,380,000 ترمیمی
305 ترمیم کامپوزیت یک سطحی 1,500,000 450,000 750,000 1,050,000 2,800,000 840,000 1,400,000 1,960,000 ترمیمی
306 ترمیم کامپوزیت دو سطحی 1,900,000 570,000 950,000 1,330,000 3,100,000 930,000 1,550,000 2,170,000 ترمیمی
307 ترمیم کامپوزیت سه سطحی 2,400,000 720,000 1,200,000 1,680,000 3,500,000 1,050,000 1,750,000 2,450,000 ترمیمی
308 بیلدآپ کامپوزیت 2,760,000 830,000 1,380,000 1,930,000 3,800,000 1,140,000 1,900,000 2,660,000 -
309 کامپوزیت لامینت (ونیر) 4,000,000 1,200,000 2,000,000 2,800,000 4,500,000 1,350,000 2,250,000 3,150,000 -
310 پین داخل عاج و کانال هرعدد 300,000 90,000 150,000 210,000 1,000,000 300,000 500,000 700,000 -
311 فایبر پست 840,000 255,000 420,000 588,000 1,000,000 300,000 500,000 700,000 ترمیمی-پروتز
312 اسپیلینت کامپوزیت هر دندان 700,000 210,000 350,000 490,000 1,000,000 300,000 500,000 700,000 -
313 کف بندی 600,000 180,000 300,000 420,000 600,000 180,000 300,000 420,000 -
314 بیلیچینگ دو فک 7,000,000 2,100,000 3,500,000 4,900,000 - - - - -
315 کاشت نگین 1,200,000 350,000 600,000 850,000 - - - - -

تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه (اندو)

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید

ردیف بخش اندو (درمان ريشه) تعرفه آزاد (عمومی) کارت طلایی- 70% کارت نقره ای- 50% کارت فیروزه ای- 30% تعرفه آزاد (تخصصی) کارت طلایی- 70% کارت نقره ای- 50% کارت فیروزه ای- 30% متخصص مشمول حق تخصص
401 پالپوتومي اورژانس(دندان دائمي) 1,000,000 300,000 500,000 700,000 1,500,000 450,000 750,000 1,050,000 متخصص اندو
402 درمان ريشه يک کانال 1,500,000 450,000 750,000 1,050,000 2,200,000 660,000 1,100,000 1,540,000 متخصص اندو
403 درمان ريشه دو کانال 2,500,000 750,000 1,250,000 1,750,000 3,600,000 1,080,000 1,800,000 2,520,000 متخصص اندو
404 درمان ريشه سه کانال 3,500,000 1,050,000 1,750,000 2,450,000 6,000,000 1,800,000 3,000,000 4,200,000 متخصص اندو
405 درمان ريشه چهارکانال 4,000,000 1,200,000 2,000,000 2,800,000 6,600,000 1,980,000 3,300,000 4,620,000 متخصص اندو
406 درمان مجدد يک کانال 2,000,000 600,000 1,000,000 1,400,000 3,000,000 900,000 1,500,000 2,100,000 متخصص اندو
407 درمان مجدد دو کانال 3,000,000 900,000 1,500,000 2,100,000 4,000,000 1,200,000 2,000,000 2,800,000 متخصص اندو
408 درمان مجدد سه کانال 4,000,000 1,200,000 2,000,000 2,800,000 7,000,000 2,100,000 3,500,000 4,900,000 متخصص اندو
409 درمان مجدد چهار کانال 5,000,000 1,500,000 2,500,000 3,500,000 7,500,000 2,250,000 3,750,000 5,250,000 متخصص اندو
410 اپکسيفيکيشن هر ريشه دندان دائمي 1,000,000 300,000 500,000 700,000 1,500,000 450,000 750,000 1,050,000 متخصص اندو
411 اپکسوژنزيس هر دندان 700,000 210,000 350,000 490,000 1,000,000 300,000 500,000 700,000 متخصص اندو
412 کلسيم هيدروکسايد 500,000 150,000 250,000 350,000 500,000 150,000 250,000 350,000 -

تعرفه دندانپزشکی بیماری های لثه ( پریو )

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید

ردیف بخش پريو
(بيماري هاي لثه)
تعرفه آزاد (عمومی) کارت طلایی- 70% کارت نقره ای- 50% کارت فیروزه ای- 30% تعرفه آزاد (تخصصی) کارت طلایی- 70% کارت نقره ای- 50% کارت فیروزه ای- 30% متخصص مشمول حق تخصص
501 جرمگيري کامل دو فک (بزرگسال) 1,500,000 450,000 750,000 1,050,000 2,200,000 660,000 1,100,000 1,540,000 -
502 بروساژ دو فک 500,000 150,000 250,000 350,000 750,000 225,000 375,000 525,000 -
503 افزايش طول تاج همراه با فلپ 3,000,000 900,000 1,500,000 2,100,000 4,500,000 1,350,000 2,250,000 3,150,000 پریو
504 افزايش طول تاج دندان مجاور 2,000,000 600,000 1,000,000 1,400,000 3,000,000 900,000 1,500,000 2,100,000 -
505 همي سکشن و قطع ريشه 1,000,000 300,000 500,000 700,000 1,500,000 450,000 750,000 1,050,000 پریو- فک و صورت اندو
506 پيوند لثه يک دندان 2,200,000 660,000 1,100,000 1,540,000 4,200,000 1,260,000 2,100,000 2,940,000 پریو
507 ديستال وج 1,500,000 450,000 750,000 1,050,000 2,200,000 660,000 1,100,000 1,540,000 پریو

تعرفه دندانپزشکی پروتز

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید

ردیف بخش پروتز هزينه لابراتوار
بعهده بيمار ميباشد
تعرفه آزاد (عمومی) کارت طلایی- 70% کارت نقره ای- 50% کارت فیروزه ای- 30% تعرفه آزاد (تخصصی) کارت طلایی- 70% کارت نقره ای- 50% کارت فیروزه ای- 30% متخصص مشمول حق تخصص
601 دست دندان 3,000,000 21,600,000 6,480,000 10,800,000 15,120,000 9,000,000 30,000,000 15,000,000 21,000,000 پروتز
602 نيم دست دندان 1,500,000 12,000,000 3,600,000 6,000,000 8,400,000 4,500,000 15,000,000 7,500,000 10,500,000 پروتز
603 پلاک کروم کبالت هر فک 1,500,000 13,200,000 3,960,000 6,600,000 9،240،000 54,000,000 18,000,000 9,000,000 12,600,000 پروتز
604 پارسيل آکريلي تا 5 دندان 1,000,000 3,100,000 930,000 1,550,000 2,170,000 1,400,000 4,700,000 2,350,000 3,290,000 پروتز
605 به ازاء هر دندان اضافه 700,000 2,400,000 720,000 1,200,000 1,680,000 1,080,000 3,600,000 1,800,000 2,520,000 پروتز
606 ريلاين هر فک 800,000 2,600,000 780,000 1,300,000 1,820,000 1,350,000 4,500,000 2,250,000 3,150,000 پروتز
607 ريبيس هر فک 800,000 3,600,000 1,080,000 1,800,000 2,520,000 1,350,000 4,500,000 2,250,000 3,150,000 پروتز
608 تعمير پروتز شکسته 1,000,000 1,000,000 300,000 500,000 700,000 900,000 3,000,000 1,500,000 2,100,000 پروتز
609 پروتز ثابت PFMهرواحد 500,000 4,800,000 1,440,000 2,400,000 3,360,000 7,500,000 2,250,000 3,750,000 5,250,000 پروتز- ترمیمی
610 پست ريختگي 350,000 2,000,000 600,000 1,000,000 1,400,000 1,200,000 4,000,000 2,000,000 2,800,000 پروتز- ترمیمی
611 روکش تمام پرسلن و يا زير کونيوم 1,500,000 7,500,000 2,250,000 3,750,000 5,250,000 2,400,000 8,000,000 4,000,000 5,600,000 پروتز
612 مريلند بريج 1,500,000 7,200,000 2,160,000 3,600,000 5,040,000 2,550,000 8,500,000 4,250,000 5,950,000 پروتز- ترمیمی
613 پرسلن لامينيت 1,500،000 7,200,000 2,160,000 3,600,000 5,040,000 2,400,000 8,000,000 4,000,000 5,600,000 -
614 چسباندن روکش هاي قديمي - 600,000 180,000 300,000 420,000 2,400,000 600,000 300,000 180,000 پروتز
615 خارج کردن روکش هاي قديمي - 600,000 180,000 300,000 420,000 2,400,000 600,000 300,000 180,000 پروتز-اندو
616 دستگاه عادت شکن - 300,000 90,000 150,000 210,000 120,000 400,000 200,000 280,000 -

تعرفه دندانپزشکی بخش اطفال

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید

ردیف بخش اطفال تعرفه آزاد (عمومی) کارت طلایی- 70% کارت نقره ای- 50% کارت فیروزه ای- 30% تعرفه آزاد (تخصصی) کارت طلایی- 70% کارت نقره ای- 50% کارت فیروزه ای- 30% متخصص مشمول حق تخصص
701 کشیدن قدامی (شیری - دائمی) 480،000 145,000 240،000 336,000 900،000 270,000 450،000 630,000 اطفال
702 کشیدن خلفی (شیری - دائمی) 600،000 180,000 300،000 420,000 1,200،000 360,000 600،000 840,000 اطفال
703 پالپوتومی شیری 900,000 270,000 450,000 630،000 1,500,000 450,000 750,000 1,050,000 اطفال
704 فلوراید تراپی و بروساژ هر فک 840,000 255,000 420,000 590,000 1,500,000 450,000 750,000 1,050,000 اطفال
705 فیشور سیلنت هر دندان 840,000 255,000 420,000 590,000 1,500,000 450,000 750,000 1,050,000 اطفال
706 روکش استیل ضد زنگ 3,000,000 900,000 1,500,000 2,100,000 3,500,000 1,050,000 1,750,000 2,450,000 اطفال
707 ترمیم آمالگام یک سطحی 1,440,000 435,000 720,000 1,000,000 2,500,000 750,000 1,250,000 1,750,000 اطفال
708 ترمیم آمالگام دو سطحی 1,800,000 540,000 900,000 1,260,000 3,000,000 900,000 1,500,000 2,100,000 اطفال
709 ترمیم آمالگام سه سطحی 1,560,000 470,000 780,000 1,090,000 3,000,000 900,000 1,500,000 2,100,000 اطفال
710 ترمیم کامپوزیت یک سطحی 1,680,000 505,000 840,000 1,175,000 3,500,000 1,050,000 1,750,000 2,450,000 اطفال
711 ترمیم کامپوزیت دو سطحی 2,400,000 720,000 1,200,000 1,680,000 3,900,000 1,170,000 1,950,000 2,730,000 اطفال
712 ترمیم کامپوزیت سه سطحی 2,400,000 720,000 1,200,000 1,680,000 4,000,000 1,200,000 2,000,000 2,800,000 اطفال
713 آمالگام بیلدآپ 2,000,000 600,000 1,000,000 1,400,000 3,300,000 990,000 1,650,000 2,310,000 -
714 کامپوزیت بیلدآپ 2,600,000 780,000 1,300,000 1,820,000 3,500,000 1,050,000 1,750,000 2,450,000 -
715 فضا نگهدارنده 3,500,000 105,000 1,750,000 2,450,000 4,500,000 1,350,000 2,250,000 3,150,000 -

تعرفه دندانپزشکی بخش ارتودنسی و ایمپلنت

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید

ردیف بخش ارتودنسي سهم پرداختي بيمار
در کليه کارت ها
توضیحات
801 ارتودنسي متحرک يک فک همراه با
وسيله خارجي دهاني
15,000,000 -
802 ارتودنسي ثابت يک فک(بدون نياز به
جراحي فک همراه با نگهدارنده متحرک)
24,000,000 -
803 ارتودنسي ثابت دو فک(بدون نياز به جراحي
فک همراه با نگهدارنده متحرک)
40,000,000 -
804 خدمات ايمپلنت (کاشت دندان) 15,000,000 يک واحد ايمپلنت درجه يک کره اي

کارت تخفیف دندانپزشکی