خدمات تخفیفدار در مراکز(درمانی،بیمارستانی و پاراکلینیکی)

این شرکت تعاونی طی انعقاد قرارداد با برخی مراکز بیمارستانی، پاراکلینیکی و مراکز جراحی محدود و آزمایشگاهی امکان استفاده و بهره برداری اعضا باشگاه مشتریان بنیان کارت ازخدمات  تخفیفدار در مراکز مربوطه نیز مهیا گردیده است که مشخصات مراکز مذکور جهت هرگونه بهره برداری به شرح ذیل میباشد..

توجه : جهت بهره برداری بهتر اعضا از خدمات تخفیفدار در مراکز درمانی حتما قبل از هرگونه تماس و مذاکره با مراکز مربوطه مراتب را از طریق مرکز پشتیبان در شرکت تعاونی پیگیری نموده تا ضمن هماهنگی با مراکز مربوطه در خصوص صدور معرفی نامه از طریق شرکت تعاونی و اعمال تخفیف توسط مرکز مربوطه اقدام لازم صورت پذیرد.