تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸

تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸

لیست تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ بنیان کارت (انفرادی, خانواده)

تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ :جهت اطلاع از تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ بنیان کارت از طریق جدول تعرفه های دندانپزشکی اقدام بفرمائید.

جهت دسترسی آسان به تعرفه دندانپزشکی مورد نظرتان روی منو در زیر کلیک کنید.

تعرفه معاینه و تشخیص
-جراحی فک و صورت
تعرفه آزاد
(مبالغ به ریال)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۱۰% نسبت به قیمت آزاد -کارت گروهی)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد -کارت انفرادی)
ویزیت۳۳۰/۰۰۰رایگانرایگان
رادیو گرافی پری اپتیکال۲۳۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰۹۰/۰۰۰
رادیو گرافی بایت وینک۲۳۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰۹۰/۰۰۰
کشیدن دندان قدامی۹۸۰/۰۰۰۷۵/۰۰۰۳۷۵/۰۰۰
کشیدن دندان خلفی۱/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰
کشیدن دندان عقل۲/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰
جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج نرم۳/۵۰۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰
جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج سخت۴/۵۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰۲/۲۵۰/۰۰۰
تومورهای کوچک داخلی استخوانیفقط متخصص:
۵/۹۰۰/۰۰۰
تخصصیتخصصی
فرنکتومی۲/۶۰۰/۰۰۰۲۶۰/۰۰۰۱/۳۰۰/۰۰۰
بازکردن آبسه داخل دهان۶۵۰/۰۰۰۶۵/۰۰۰۳۲۵/۰۰۰
درمان درای ساکت۶۵۰/۰۰۰۶۵/۰۰۰۳۲۵/۰۰۰
بیوبسی از بافت نرمفقط متخصص:
۲/۶۰۰/۰۰۰
تخصصیتخصصی
بیوپسی از بافت سختفقط متخصص:
۳/۱۰۰/۰۰۰
تخصصیتخصصی
بخیه۳۹۰/۰۰۰۳۹/۰۰۰۱۹۵/۰۰۰
جراحی ریشه دندان در نسج نرم۳/۰۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰
جراحی ریشه دندان در نسج نرم۴/۰۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
تعرفه دندانپزشکی ترمیمی | پرکردن دندانتعرفه آزاد
(مبالغ به ریال)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۱۰% نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد)
پرکردن با آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ)۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰
پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ)۲/۳۰۰/۰۰۰۲/۳۰۰/۰۰۰۱/۱۵۰/۰۰۰
پرکردن با آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ)۲/۵۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰۱/۲۵۰/۰۰۰
بیلد آپ با آمالگام {بازسازی کامل دندان)۳/۰۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰
پرکردن با کامپوزیت دو سطحی ( همرنگ)۲/۵۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰۱/۲۵۰/۰۰۰
پرکردن با کامپوزیت سه سطحی ( همرنگ)۳/۰۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰
بیلد آپ با کامپوزیت {بازسازی کامل دندان)۳/۵۰۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰
کامپوزیت لامینت ونیر
(زیبایی دندان)
۶/۰۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰
پین داخل عاج کانال هر عدد۷۰۰/۰۰۰۷۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰
فایبر پست+کامپزیت دوآل کیور۴/۹۰۰/۰۰۰۴۹۰/۰۰۰۲/۴۵۰/۰۰۰
اسپیلنت کامپوزیت هر دندان۱/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰
کف بندی۶۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰
کاشت نگین۱/۹۰۰/۰۰۰
۱۹۰/۰۰۰۹۵۰/۰۰۰
استفاده از MTA۲/۲۰۰/۰۰۰۲۲۰/۰۰۰۱/۱۰۰/۰۰۰
بلیچینگ هر فک۷/۵۰۰/۰۰۰۷۵۰/۰۰۰۳/۷۵۰/۰۰۰
بستن دیاستم به وسیله یک یا چند دندان۴/۰۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ به ریال)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۱۰% نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد)
پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی)۱/۳۰۰/۰۰۰۱۳۰/۰۰۰۶۵۰/۰۰۰
عصب کشی یک کانال۲/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰
عصب کشی دو کانال۳/۵۰۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰
عصب کشی سه کانال۴/۵۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰۲/۲۵۰/۰۰۰
عصب کشی چهار کانال۵/۰۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰
درمان مجدد یک کانال۳/۰۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
درمان مجدد دو کانال۴/۰۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
درمان مجدد سه کانال۵/۰۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰
درمان مجدد چهار کانال۶/۰۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰
اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دایمی۱/۹۰۰/۰۰۰۱۹۰/۰۰۰۹۵۰/۰۰۰
اپکسوژنزیس هر دندان۱/۱۰۰/۰۰۰۱۱۰/۰۰۰۵۵۰/۰۰۰
استفاده از کلسیم هیدروکساید۷۰۰/۰۰۰۷۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰
پالپ کپ۱/۲۰۰/۰۰۰
۱۲۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰
تعرفه دندانپزشکی درمان جراحی لثه (پریو)تعرفه آزاد
(مبالغ به ریال)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۱۰% نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد)
جرمگیری کامل دو فک (بزرگسلان)۱/۸۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰۹۰۰/۰۰۰
بروساز دو فک۵۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰۲۵۰/۰۰۰
افزایش طول تاج همراه قلب۴/۰۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
افزایش طول تاج دندان مجاور۳/۰۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰
همی سکشن و قطع ریشه۱/۷۰۰/۰۰۰۱۷۰/۰۰۰۸۵۰/۰۰۰
دسیتال وچ۲/۱۰۰/۰۰۰۲۱۰/۰۰۰۱/۰۵۰/۰۰۰
جراحی اپیکو۵/۲۰۰/۰۰۰۵۲۰/۰۰۰۲/۶۰۰/۰۰۰
جراحی اپیکو دندان مجاور۴/۳۰۰/۰۰۰۴۳۰/۰۰۰۲/۱۵۰/۰۰۰
جراحی حذف پاکت یک دندان۲/۵۰۰/۰۰۰۲۵۰/۰۰۰۱/۲۵۰/۰۰۰
پیوند لثه یک دندان۳/۲۰۰/۰۰۰۳۲۰/۰۰۰۱/۶۵۰/۰۰۰
پروتزهزینه لابراتوار که (بعهده مشتری)تعرفه آزاد
(مبالغ به ریال)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۱۰% نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد)
دست دندان۴/۵۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰
نیم دست دندان۲/۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰
پلاک کروم کبالت هر فک۲/۵۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰
پارسیل اکریلی تا ۵ دندان۱/۱۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰۲/۲۵۰/۰۰۰
به ازائ هر دندان اضافه۳۸۰/۰۰۰۱/۳۰۰/۰۰۰۱۳۰/۰۰۰۶۵۰/۰۰۰
ریلاین هر فک۱/۱۰۰/۰۰۰۳/۷۰۰/۰۰۰۳۷۰/۰۰۰۱/۸۵۰/۰۰۰
ریبیس هر فک۱/۵۰۰/۰۰۰۵/۱۰۰/۰۰۰۵۱۰/۰۰۰۲/۵۵۰/۰۰۰
تعمیر پروتز شکسته۷۵۰/۰۰۰۱/۴۳۰/۰۰۰فقظ شامل هزینه لابراتوار میشودفقظ شامل هزینه لابراتوار میشود
پروتز ثابت pfm هر واحد دندان پایه۱/۳۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰
پست ریختگی۶۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰۲۵۰/۰۰۰۱/۲۵۰/۰۰۰
روکش تمام پرسلن ویا زیر کونیوم۲/۷۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۹۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰
مربلند بریچ۲/۱۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۹۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰
پرسلن لامینیت۲/۴۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۹۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰
چسباندن روکش های قدیمی ———–۸۴۵/۰۰۰۸۴/۵۰۰۴۲۲/۵۰۰
دستگاه عادت شکن۸۰۰/۰۰۰۳/۴۴۵/۰۰۰
۳۴۴/۵۰۰۱/۷۲۲/۵۰۰

تعرفه دندانپزشکیدرمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ به ریال)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۱۰% نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد)
کشیدن دندان قدامی(شیری/دایمی)۱/۳۰۰/۰۰۰۱۳۰/۰۰۰۶۵۰/۰۰۰
کشیدن دندان خلفی(شیری/دایمی)۲/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰
پالپوتومی شیری۳/۵۰۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک۴/۵۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰۲/۲۵۰/۰۰۰
فبیشور سیلتت هر دندان۵/۰۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰
روکش الستیل ضد زنگ (s.s..c)۳/۰۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
jترمیم آمالگام کلاس ۵ یک سطحی۴/۰۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰
ترمیم آمالگام دو سطحی۵/۰۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰
ترمیم آمالگام سه سطحی۶/۰۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰
ترمیم کامپوزیت یک سطحی۱/۹۰۰/۰۰۰۱۹۰/۰۰۰۹۵۰/۰۰۰
ترمیم کامپوزیت دو سطحی۱/۱۰۰/۰۰۰۱۱۰/۰۰۰۵۵۰/۰۰۰
ترمیم کامپوزیت سه سطحی۷۰۰/۰۰۰۷۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰
بیلدآپ آمالگام۱/۲۰۰/۰۰۰
۱۲۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰
بیلد آپ کامپوزیت
فضای نگه دارنده
پالپکتومی قدامی
پالپکتومی خلفی
تعرفه دندانپزشکی ارتودنسی و ایمپلنتمبلغ پرداختی بیمار
ارتودنمسی یک فغک همرا با وسیله خارجی دهانی۲۲/۰۰۰/۰۰۰
ارتودنسی ثابت یک فک (بدن نیاز بجراحی فک همرا با نگه دارنده۳۵/۰۰۰/۰۰۰
ارتودنسی ثابت دو فک (بدن نیاز بجراحی فک همراه با نگه دارنده متحرک)۶۰/۰۰۰/۰۰۰
ایمپلنت درجه یک کره ای هر واحد۱۸/۰۰۰/۰۰۰