تعرفه خدمات دندانپزشکی بنیان کارت

بر اساس نوع درمان تعرفه ها را از منوی زیر انتخاب کنید

تعرفه دندانپزشکی سال 96
تعرفه دندانپزشکی سال ۹۶
تعرفه دندانپزشکی سال 96
تعرفه دندانپزشکی سال 96
تعرفه دندانپزشکی سال 96
تعرفه دندانپزشکی سال 96